avatar

K8S Springboot 🕸️

Triển khai ứng dụng Spring boot trên Kubernetes 🚀🕸️

Đăng vào
1 phút

title

Intro

Trong khoá học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng quản lý học sinh sử dụng Spring boot trên Kubernetes (k8s) và triển khai với AWS EKS. Thông qua khoá học, chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần cơ bản và cách cấu hình/triển khai ứng dụng sử dụng k8s.

License

CC BY-NC-SA 4.0

License này chỉ cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả; Ngoài ra, các bản phân phối, sửa đổi bắt buộc phải gắn cùng license với tác phẩm gốc.