avatar

Ngày 67 - Sử dụng Role & Triển khai Loadbalancer

Sử dụng roles và triển khai một bộ cân bằng tải với nginx

Đăng vào
6 phút

Nội dung

title

Mục lục

Sử dụng Role & Triển khai Loadbalancer

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập tới roles và sử dụng câu lệnh ansible-galaxy để tạo ra cấu trúc thư mục cho một số role mà chúng ta đã sử dụng. Chúng ta đã sắp xếp lại thư mục mã cấu hình gọn gàng hơn vì mọi thứ được đặt vào các thư mục theo từng role.

Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ sử dụng role apache2 và có một tệp playbook3.yaml để thiết lập các máy chủ web của chúng ta.

Tại thời điểm này, nếu bạn chỉ sử dụng lệnh vagrant up web01 web02 thì bây giờ là lúc để chạy lệnh vagrant up loadbalancer, điều này sẽ khởi tạo một hệ thống chạy Ubuntu khác mà chúng ta sẽ sử dụng để làm Load Balancer/Proxy của mình.

Chúng ta đã định nghĩa máy này trong file host nhưng không có khoá ssh được định cấu hình cho tới khi nó khả dụng, chính vì thế chúng ta cũng cần chạy lệnh ssh-copy-id loadbalancer khi hệ thống đã hoạt động và sẵn sàng.

Common role

Chúng ta đã tạo role common và cuối bài viết ngày hôm qua, common role sẽ được sử dụng trên tất cả các máy chủ của chúng ta trong khi các role khác dành riêng cho từng trường hợp sử dụng. Các ứng dụng chúng ta sắp cài đặt cũng sẽ phổ biến và được sử dụng trên các máy khác nhau. Trong thư mục roles, điều hướng đến thư mục tasks và bạn sẽ có một tệp mail.yml. Trong YAML này, chúng ta cần trỏ tệp mà đến install_tools.yml bằng cách thêm một dòng - import_tasks: install_tools.yml, dòng này từng là include nhưng nó sẽ sớm không được hỗ trợ nữa nên chúng ta sẽ sử dụng import_tasks.

- name: "Install Common packages"
 apt: name={{ item }} state=latest
 with_items:
 - neofetch
 - tree
 - figlet

Trong playbook của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ thêm common role cho từng group máy chủ.

- hosts: webservers
 become: yes
 vars:
  http_port: 8000
  https_port: 4443
  html_welcome_msg: "Hello 90DaysOfDevOps - Welcome to Day 66!"
 roles:
  - common
  - apache2

nginx

Giai đoạn tiếp theo là để chúng ta cài đặt và định cấu hình nginx trên máy ảo cân bằng tải. Giống như cấu trúc thư mục chung, chúng ta có thể cấu hình nginx theo bài viết trước.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thêm một khối máy chủ vào playbook của mình. Khối này sẽ bao gồm common role và sau đó là role nginx mới.

Playbook có thể được tìm thấy tại đây playbook4.yml

- hosts: webservers
 become: yes
 vars:
  http_port: 8000
  https_port: 4443
  html_welcome_msg: "Hello 90DaysOfDevOps - Welcome to Day 66!"
 roles:
  - common
  - apache2

- hosts: proxy
 become: yes
 roles:
  - common
  - nginx

Để có thể hoạt động, chúng ta phải định nghĩa các tasks mà chúng ta muốn chạy, theo cách tương tự, chúng ta sẽ sửa main.yml trong các tasks để nó trỏ tới hai tệp, một tệp để cài đặt và một tệp để định cấu hình.

Có một số tệp khác mà tôi đã sửa dựa vào kết quả mà chúng ta mong muốn, hãy xem trong thư mục ansible-scenario4 để biết tất cả các tệp đã thay đổi. Bạn nên kiểm tra các thư mục tasks, handlers và templates trong thư mục nginx và bạn sẽ tìm thấy các tệp và thay đổi bổ sung đó.

Chạy playbook đã được cập nhật

Kể từ hôm qua, chúng ta đã thêm common role để cài đặt một số packages trên hệ thống và cũng đã thêm role ngĩn bao gồm cài đặt và định cấu hình.

Hãy chạy playbook4.yml sử dụng câu lệnh ansible-playbook playbook4.yml

Bây giờ chúng ta đã cấu hình xong webservers và loadbalancer và có thể truy cập http://192.168.169.134/. Đây là địa chỉ IP của máy chủ cân bằng tải (load balancer) của chúng ta.

Nếu bạn đang làm theo và không truy cập được như trên, rất có thể là do địa chỉ IP của máy chủ đang không tồn tại. Bạn hãy kiểm tra filetemplates\mysite.j2, file này sẽ trông tương tự như ở dưới dây. Bạn cần cập nhật địa chỉ IP máy chủ web của mình.

  upstream webservers {
    server 192.168.169.131:8000;
    server 192.168.169.132:8000;
  }

  server {
    listen 80;

    location / {
        proxy_pass http://webservers;
    }
  }

Tôi khá tự tin rằng những gì chúng ta đã cài đặt đều tốt nhưng hãy sử dụng một lệnh ad-hoc thông qua ansible để kiểm tra việc cài đặt các công cụ chung này.

ansible loadbalancer -m command -a neofetch

Tài liệu tham khảo

Playlist cuối cùng được liệt kê ở trên có rất nhiều đoạn mã và ý tưởng cho bài viết này, nó là một video hướng dẫn tuyệt vời.

Hẹn gặp lại vào ngày 68.

Các bài viết là bản tiếng Việt của tài liệu 90DaysOfDevOps của Micheal Cade và có qua sửa đổi, bổ sung. Tất cả đều có license [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License][cc-by-nc-sa].