avatar

Ngày 81 - Fluentd & FluentBit

Giới thiệu về Fluentd và Fluent Bit, đặc biệt là trong môi trường Kubernetes

Đăng vào
7 phút

Nội dung

title

Mục lục

Fluentd & FluentBit

Một công cụ thu thập dữ liệu khác mà tôi muốn khám phá trong phần quan sát này là Fluentd. Đây là một logging layer mã nguồn mở.

Fluentd có bốn tính năng chính làm cho nó phù hợp để xây dựng các đường dẫn log dễ dàng và đáng tin cậy:

 • Ghi log hợp nhất với JSON: Fluentd cố gắng cấu trúc dữ liệu dưới dạng JSON càng nhiều càng tốt. Điều này cho phép Fluentd hợp nhất tất cả các khía cạnh của xử lý dữ liệu log: thu thập, lọc, buffer và xuất log tới nhiều nguồn và điểm đích. Quá trình xử lý dữ liệu đầu cuối dễ dàng hơn nhiều với JSON vì nó có đủ cấu trúc để truy cập mà không cần sử dụng các schema cứng nhắc.

 • Kiến trúc Pluggable: Fluentd có hệ thống plugin linh hoạt cho phép cộng đồng mở rộng chức năng của nó. Hơn 300 plugin do cộng đồng đóng góp kết nối hàng chục nguồn dữ liệu với hàng chục đầu ra dữ liệu, xử lý dữ liệu theo nhu cầu. Bằng cách sử dụng plugin, bạn có thể tận dụng log của mình tốt hơn ngay lập tức.

 • Yêu cầu tài nguyên tối thiểu: Một công cụ thu thập dữ liệu nên nhẹ để nó có thể chạy thoải mái trên một máy có tải cao. Fluentd được viết bằng kết hợp giữa C và Ruby và yêu cầu tài nguyên hệ thống tối thiểu. Phiên bản thông thường chỉ sử dụng 30-40MB bộ nhớ và có thể xử lý 13.000 sự kiện/giây trên mỗi core.

 • Độ tin cậy tích hợp: Mất dữ liệu không bao giờ nên xảy ra. Fluentd hỗ trợ buffer dựa trên bộ nhớ và tệp để ngăn ngừa mất dữ liệu giữa các node. Fluentd cũng hỗ trợ failover và có thể được thiết lập để có tính khả dụng cao (HA).

Cài đặt Fluentd

Các ứng dụng ghi log dữ liệu như thế nào?

 • Ghi vào tệp .log (khó phân tích nếu không có công cụ và ở quy mô lớn).
 • Ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (mỗi ứng dụng phải được cấu hình đúng định dạng).
 • Các ứng dụng của bên thứ ba (NodeJS, NGINX, PostgreSQL).

Đây là lý do tại sao chúng ta cần một lớp ghi log hợp nhất.

Fluentd cho phép chúng ta sử dụng ba loại dữ liệu log trên và cho phép thu thập, xử lý và gửi chúng đến một điểm đích, ví dụ như gửi log đến các cơ sở dữ liệu Elastic, MongoDB hoặc Kafka.

Bất kỳ dữ liệu nào, từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào cũng có thể được gửi đến Fluentd và từ đó có thể gửi đến bất kỳ điểm đích nào. Fluentd không bị ràng buộc với bất kỳ nguồn hoặc điểm đích cụ thể nào.

Trong quá trình nghiên cứu Fluentd, tôi đã gặp Fluent Bit như một tùy chọn khác và có vẻ nếu bạn muốn triển khai công cụ ghi log vào môi trường Kubernetes thì Fluent Bit sẽ cung cấp cho bạn khả năng đó, mặc dù Fluentd cũng có thể được triển khai vào các container cũng như máy chủ.

Fluentd & Fluent Bit

Fluentd và Fluent Bit sẽ sử dụng các plugin đầu vào để chuyển đổi dữ liệu đó sang định dạng Fluent Bit, sau đó chúng ta có các plugin đầu ra cho bất kỳ điểm đích nào như Elasticsearch.

Chúng ta cũng có thể sử dụng thẻ để kết nối các cấu hình.

Tôi không thấy lý do nào để sử dụng Fluentd và dường như Fluent Bit là cách tốt nhất để bắt đầu. Mặc dù chúng có thể được sử dụng cùng nhau trong một số kiến trúc.

Fluent Bit trong Kubernetes

Fluent Bit trong Kubernetes được triển khai dưới dạng DaemonSet, có nghĩa là nó sẽ chạy trên mỗi node trong cluster. Mỗi pod Fluent Bit trên mỗi node sẽ đọc từng container trên node đó và thu thập tất cả các log có sẵn. Nó cũng sẽ thu thập siêu dữ liệu từ Kubernetes API Server.

Các annotations của Kubernetes có thể được sử dụng trong tệp YAML cấu hình của các ứng dụng của chúng ta.

Trước tiên, chúng ta có thể triển khai từ helm repository của fluent. helm repo add fluent https://fluent.github.io/helm-charts và sau đó cài đặt bằng lệnh helm install fluent-bit fluent/fluent-bit.

Trong cluster của tôi, tôi cũng đang chạy Prometheus trong namespace mặc định (cho mục đích kiểm tra), chúng ta cần đảm bảo pod fluent-bit của mình đang hoạt động. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng kubectl get all | grep fluent để hiển thị pod, service và daemonset đang chạy mà chúng ta đã đề cập trước đó.

Để fluent-bit biết nơi lấy log, chúng ta có một tệp cấu hình, trong triển khai Kubernetes của fluent-bit, chúng ta có một configmap đại diện cho tệp cấu hình.

ConfigMap đó sẽ trông giống như sau:

Name:     fluent-bit
Namespace:  default
Labels:    app.kubernetes.io/instance=fluent-bit
       app.kubernetes.io/managed-by=Helm
       app.kubernetes.io/name=fluent-bit
       app.kubernetes.io/version=1.8.14
       helm.sh/chart=fluent-bit-0.19.21
Annotations: meta.helm.sh/release-name: fluent-bit
       meta.helm.sh/release-namespace: default

Data
====
custom_parsers.conf:
----
[PARSER]
  Name docker_no_time
  Format json
  Time_Keep Off
  Time_Key time
  Time_Format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%L

fluent-bit.conf:
----
[SERVICE]
  Daemon Off
  Flush 1
  Log_Level info
  Parsers_File parsers.conf
  Parsers_File custom_parsers.conf
  HTTP_Server On
  HTTP_Listen 0.0.0.0
  HTTP_Port 2020
  Health_Check On

[INPUT]
  Name tail
  Path /var/log/containers/*.log
  multiline.parser docker, cri
  Tag kube.*
  Mem_Buf_Limit 5MB
  Skip_Long_Lines On

[INPUT]
  Name systemd
  Tag host.*
  Systemd_Filter _SYSTEMD_UNIT=kubelet.service
  Read_From_Tail On

[FILTER]
  Name Kubernetes
  Match kube.*
  Merge_Log On
  Keep_Log Off
  K8S-Logging.Parser On
  K8S-Logging.Exclude On

[OUTPUT]
  Name es
  Match kube.*
  Host elasticsearch-master
  Logstash_Format On
  Retry_Limit False

[OUTPUT]
  Name es
  Match host.*
  Host elasticsearch-master
  Logstash_Format On
  Logstash_Prefix node
  Retry_Limit False

Events: <none>

Chúng ta bây giờ có thể chuyển tiếp cổng pod của mình tới localhost để đảm bảo rằng chúng ta có kết nối. Trước tiên lấy tên pod của bạn với kubectl get pods | grep fluent và sau đó sử dụng kubectl port-forward fluent-bit-8kvl4 2020:2020 để mở trình duyệt web tới http://localhost:2020/.

Tôi cũng tìm thấy bài viết này trên medium giải thích thêm về Fluent Bit.

Tài liệu tham khảo

Hẹn gặp lại vào ngày 82

Các bài viết là bản tiếng Việt của tài liệu 90DaysOfDevOps của Micheal Cade và có qua sửa đổi, bổ sung. Tất cả đều có license [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License][cc-by-nc-sa].